Blog Archives

Energetski

Korištenje energetskog potencijala rijeke Save

VHS Zaprešić

Ukupni energetski potencijal rijeke Save na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska iznosi približno 150 MW. Energetski objekti nove koncepcije programa Zagreb na Savi imaju središnju godišnju proizvodnu i instaliranu snagu od približno 630 GWh, sve iz obnovljivih izvora energije. To odgovara iznosu od 25% godišnje potrošnje grada Zagreba, s postignutom proizvodnjom u središtu potrošnje čime se minimaliziraju gubici u prijenosu energije.

Tijekom izrade novog koncepcijskog rješenja, ispitana je mogućnost izgradnje reverzibilne hidroelektrane na Medvednici koja bi kao svoj donji bazen koristila akumulaciju HE Prečko. RHE Medvednica nije integralni dio sustava, no sustav je dimenzioniran kako bi bio kompatibilan s njezinom izgradnjom kada i ako ona bude potrebna.

Nova koncepcija

Kao dio programa Zagreb na Savi, razvijeno je koncepcijsko rješenje “Višenamjenski hidrotehnički sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska”.

KoncepcijaTa je koncepcija razvijena početkom 2013. te predviđa odvođenje velikih voda mimo grada Zagreba, odteretnim kanalom Sava-Sava što je mogućnost koja je prvi put ispitana upravo tijekom izrade navedene koncepcije.

Kanal Sava-Sava rekonstruirani je kanal Sava-Odra. Rekonstrukcija je planirana na način da se postojeći kanal u najbližoj točki opet poveže s rijekom Savom (blizina Prevlake) te da ga se produbi kako bi mogao primiti protok od 4500 m3/s prilikom nailaska vodnoga vala. Potrebno je prokopati 5 km nove dionice kanala kako bi se opet povezao sa Savom, a potrebno je i proširenje na njegovu nizvodnom dijelu. Proširenje se planira na desnoj strani jer se s lijeve strane nalaze naselja. Dubina kanala varira od 6,3 m do 10,9 m.

Zbog uspora koji stvara HES Sisak, kanal je projektiran na način da bude plovan u IV. kategoriji plovnosti do Velike Gorice, čime se stvara potencijal za izgradnju riječne luke.

Danas postoji osam prijelaza preko kanala i deset prometnica po dnu kanala. Dio prijelaza trebat će rekonstruirati zbog promjena dimenzija kanala, a umjesto prometnica po dnu planirana je izgradnja prijelaza.

Zagreb na Savi predstavlja dugoročno održivo rješenje problema vezanih uz rijeku Savu i zaobalje na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska, a koristi programa su ekološke, društvene i ekonomske. Potencijali programa su vodnogospodarski, prometni, energetski i prostorni te omogućavaju dugoročni održivi razvoj područja.

Europska unija već je prepoznala potencijale nove koncepcije te je programu dodijeljeno 1,5 milijuna eura  u obliku tehničke pomoći za izradu feasibility, environmental and social impact studije kako bi se usporedile dosadašnje koncepcije sustava s novom koncepcijom. Studija će dati odgovor na pitanje koji je oblik sustava najpovoljniji za okoliš i najisplativiji.