Blog Archives

Video

Višenamjenski hidrotehnički sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, 2013. Koncepcijsko rješenje programa Zagreb na Savi koje predviđa odvođenje velikih vodnih valova mimo grada Zagreba.

 

Energetski

Male hidroelektrane (MHE) predloženog sustava na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska koriste približno 130 MW energetskog potencijala rijeke Save.

VHS Zaprešić

Energetski objekti nove koncepcije programa Zagreb na Savi imaju središnju godišnju proizvodnju od približno 587 GWh, sve iz obnovljivih izvora energije. To odgovara iznosu od 20% prosječnih godišnjih potreba grada Zagreba za električnom energijom, s postignutom proizvodnjom u središtu potrošnje čime se minimaliziraju gubici u prijenosu energije.

U novom koncepcijskom rješenju energetski potencijal Programa koristi se na 10 manjih vodno energetskih stepenica: MHE Brdovec, MHE Samobor, MHE Zaprešić, MHE Podsused, MHE Prečko, MHE Sisak, MHE Jarun, MHE Šanci, MHE Petruševec i MHE Ivanja Reka.

Prometni

Svi objekti višenamjenskog sustava opremljeni su brodskim prevodnicama kako bi se osigurala nesmetana plovidba rijekom Savom do granice s Republikom Slovenijom.

Izvedbom nove koncepcije programa Zagreb na Savi rijeka Sava od Siska do granice s Republikom Slovenijom postaje plovna u II. kategoriji, što je kategorija malih riječnih brodova kapaciteta do 200 putnika.

Mala hidroelektrana Sisak smještena je nizvodno od planirane lokacije Luke Sisak čime se stabilizira vodno lice rijeke i umanjuje potreba visine dokova u luci. Na taj se način postiže sinergijski učinak dvaju planiranih projekata i značajno smanjuju troškovi izgradnje Luke Sisak.

Teglenica

Lokacije planiranih projekata nove zagrebačke obilaznice te željezničkog terminala kompatibilne su s programskom koncepcijom te je u jednoj točki moguć razvoj multimodalnog prometnog sustava: željezničkog, cestovnog, zračnog i brodskog.

Rotterdam-Constanta

 

Svaki od planiranih objekata sustava služi i kao prijelaz preko rijeke Save što dodatno povećava gustoću prometne infrastrukture na području obuhvata programa.

Povijest

Veza Zagreba i rijeke Save oduvijek je određena poplavama. Najpoznatija poplava dogodila se 1964. godine nakon čega je, uz suradnju Ujedinjenih naroda, izgrađen i uspostavljen sustav zaštite od poplave srednjeg Posavlja. Taj sustav nikad nije dovršen u obliku u kojem je projektiran, ostavljajući dio Posavlja uzvodno i nizvodno od Zagreba djelomično nezaštićenim od poplava.

 Poplava 1964

 

Postojeći sustav obrane od poplave projektiran je na način da se pri vodnome valu većina vode provodi kroz grad Zagreb. Kroz Zagreb se prostire 200 m poplavne zone omeđene nasipima i 100 m korita rijeke, čime je grad podijeljen na dva dijela. Višak vode, koji ne može proći kroz Zagreb, ispušta se u odteretni kanal Sava-Odra i dalje u Odransko polje.

Srebrenovic

 

U međuvremenu Sava je uzvodno regulirana izgradnjom niza hidroelektrana što je neizbježno utjecalo na Savu i korito s hrvatske strane granice. Dno korita rijeke se snižava, čime počinje negativno utjecati na razinu podzemnih voda zagrebačkog i samoborskog vodonosnika. Nastavak ovakvog stanja dovodi u pitanje opskrbu Zagreba pitkom vodom.

Sigurnost od poplave u novim uvjetima niža je od očekivane te je sustavu potrebna hitna rekonstrukcija. Urbanistički, transportni i energetski potencijali rijeke Save na području od Siska do granice s Republikom Slovenijom trenutačno su uglavnom neiskorišteni.

Stara koncepcija

 

Do 2003. godine razvijeno je nekoliko koncepcija programa Zagreb na Savi, ali sve su uključivale prolazak vodnog vala kroz grad Zagreb te drukčiji oblik zaštite i korištenja rijeke Save. Nova koncepcija razvijena je 2013. te za razliku od dosadašnjih predviđa odvođenje velikih vodnih valova mimo grada Zagreba odteretnim kanalom Sava-Sava.

Nova koncepcija

Tehnička koncepcija programa Zagreb na Savi (Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska) rezultat je optimizacije te detaljne analize 13 potencijalnih namjena sustava. Osnovne značajke koncepcije su stabilizacija razina podzemnih voda, zaštita od poplava, korištenje energetskog potencijala, razvoj plovnosti te evakuacija velikih voda mimo grada Zagreba rekonstruiranim oteretnim kanalom Sava-Sava.

Nova-koncepcija-Opcija-2-a

Umjesto velikih hidroelektrana, predviđena je izgradnja malih hidroelektrana na 10 lokacija unutar korita rijeke Save. Korištenjem najnovije tehnologije umanjen je utjecaj na okoliš te su značajno poboljšani financijski parametri energetskog dijela Programa. Opisana je koncepcija analizirana kroz Stratešku studiju utjecaja na okoliš te Studiju izvodivosti čiju je izradu sufinancirala Europska unija s 1,5 milijuna eura.

Tijekom izrade Studije izvodivosti programa Zagreb na Savi razvijena su i analizirana tri varijantna rješenja sustava (Opcija 0, Opcija 1 i Opcija 2). S obzirom na kompleksnost, Stručni je savjet varijantna rješenja usporedio prema 13 kriterija primjenom metode multikriterijske analize. Prvi je korak bila dodjela težinskih faktora, a Stručni je savjet na sljedeći način vrednovao kriterije: vodoopskrba, zaštita od poplava, okoliš, hidroenergija, nizvodni utjecaji, urbana regeneracija, poljoprivreda, financijski rezultati, društvena uključenost, transport, klimatske promjene, turizam i rekreacija, plovnost. Tada je uslijedilo bodovanje samih opcija prema navedenim kriterijima. Nakon provedene multikriterijske analize, kao preferirana opcija izabrana je Opcija 2 te se krenulo u njezinu optimizaciju. Rezultat optimizacije jest predložena tehnička koncepcija koja se u tehničkoj dokumentaciji naziva i Opcijom 2a.

 

Opcija 0

Nova-koncepcija-Opcija-0

Koncepcija predviđa izgradnju 17 preljevnih pragova u koritu rijeke Save bez energetskog korištenja. Njihovom bi se izgradnjom stabilizirale razine podzemnih voda, princip postojećeg sustava obrane od poplave ostao bi nepromijenjen i dovršila bi se izgradnja sustava zaštite od poplava. Ovo rješenje predstavlja opciju minimalnih intervencija.

 

Opcija 1

Nova-koncepcija-Opcija-1

Koncepcija koja je kao prijedlog uređenja rijeke Save razvijana do 2003. Njome je predviđeno energetsko korištenje rijeke izgradnjom 5 hidroenergetskih objekata ukupne snage 150 MW. Redom su to HE Podsused, HE Prečko, HE Zagreb, HE Drenje te HE Strelečko. Koncepcija je višenamjenska s naglaskom na energetiku. Realizacijom koncepcije u gradu Zagrebu bilo bi potrebno nadvisiti postojeće nasipe među kojima bi bile akumulacije elektrana. Omogućila bi se i plovnost u II. kategoriji do slovenske granice izgradnjom brodskih prevodnica na objektima, a razina podzemnih voda bi porasla i iznad optimalnih vrijednosti.

 

Opcija 2

Nova-koncepcija-Opcija-2

Navedena koncepcija predviđa odvođenje velikih vodnih valova mimo grada Zagreba, s 4 glavne kategorije potencijala. Vodoprivredni aspekti koncepcije podižu stupanj zaštite od poplave na cijelom području, te stabiliziraju razinu podzemnih voda i dugoročno osiguravaju pouzdanu vodoopskrbu. Rijeka Sava postaje plovna u II. kategoriji do slovenske granice, a nizvodni dio oteretnog kanala u IV. kategoriji čime se oslobađa potencijal izgradnje riječne luke u Velikoj Gorici. 150 MW snage koristi se izgradnjom 3 velike (HE Podsused, HE Prečko, HE Sisak) i 4 male hidroelektrane kroz Zagreb (MHE Zagreb), s prosječnom godišnjom proizvodnjom od približno 636 GWh (21% potreba grada Zagreba). Promjenom koncepcije obrane od poplave, rijeka Sava kroz Zagreb stalno je u koritu te se linija obrane od poplave premješta na lijevi nasip oteretnog kanala.