Blog Archives

Prometni

Korištenje prometnog potencijala rijeke Save i povezivanje s Lukom Rijeka

Svi objekti višenamjenskog sustava opremljeni su brodskim prevodnicama kako bi se osigurala nesmetana plovidba rijekom Savom do granice s Republikom Slovenijom. Izvedbom nove koncepcije programa Zagreb na Savi rijeka Sava od Siska do granice s Republikom Slovenijom postaje plovna u II. kategoriji, što je kategorija riječnih kruzera.

Nizvodni dio odteretnog kanala Sava-Sava (rekonstruirani kanal Sava-Odra) plovan je u IV. kategoriji do Velike Gorice, što je kategorija riječnih teretnih brodova. Time se stvara potencijal za izgradnju riječne luke u Velikoj Gorici povezane na plovni put Rajna-Majna-Dunav. 80% roba potrošenih u srednjoj Europi prijeđe najmanje 1 km plovnim putem Rajna-Majna-Dunav. Lokacije planiranih projekata nove zagrebačke obilaznice te željezničkog terminala kompatibilne su s plovnošću kanala te je u jednoj točki moguća integracija triju vrsta prijevoza: željezničkog, cestovnog i brodskog.

Teglenica

Prometni potencijal programa Zagreb na Savi nije samo u okvirima sustava. Uspostava riječne luke na vodnom putu Rajna-Majna-Dunav povezane željezničkom prugom s Lukom Rijeka otvara potencijal uspostave novog puta roba iz Sueskog kanala. Putovanje od Sueskog kanala do Luke Rijeka tjedan je dana kraći od putovanja do luka u Sjevernome moru.

Rotterdam-Constanta

 

Realizacijom nove koncepcije programa Zagreb na Savi postiže se i plovnost rijeke Kupe od Siska do Pokupskog u II. kategoriji plovnosti, dok svi energetski objekti mogu biti projektirani i kao prijelazi preko rijeke Save.