Blog Archives

Prometni

Korištenje prometnog potencijala rijeke Save i povezivanje s Lukom Rijeka

Svi objekti višenamjenskog sustava opremljeni su brodskim prevodnicama kako bi se osigurala nesmetana plovidba rijekom Savom do granice s Republikom Slovenijom. Izvedbom nove koncepcije programa Zagreb na Savi rijeka Sava od Siska do granice s Republikom Slovenijom postaje plovna u II. kategoriji, što je kategorija riječnih kruzera.

Nizvodni dio odteretnog kanala Sava-Sava (rekonstruirani kanal Sava-Odra) plovan je u IV. kategoriji do Velike Gorice, što je kategorija riječnih teretnih brodova. Time se stvara potencijal za izgradnju riječne luke u Velikoj Gorici povezane na plovni put Rajna-Majna-Dunav. 80% roba potrošenih u srednjoj Europi prijeđe najmanje 1 km plovnim putem Rajna-Majna-Dunav. Lokacije planiranih projekata nove zagrebačke obilaznice te željezničkog terminala kompatibilne su s plovnošću kanala te je u jednoj točki moguća integracija triju vrsta prijevoza: željezničkog, cestovnog i brodskog.

Teglenica

Prometni potencijal programa Zagreb na Savi nije samo u okvirima sustava. Uspostava riječne luke na vodnom putu Rajna-Majna-Dunav povezane željezničkom prugom s Lukom Rijeka otvara potencijal uspostave novog puta roba iz Sueskog kanala. Putovanje od Sueskog kanala do Luke Rijeka tjedan je dana kraći od putovanja do luka u Sjevernome moru.

Rotterdam-Constanta

 

Realizacijom nove koncepcije programa Zagreb na Savi postiže se i plovnost rijeke Kupe od Siska do Pokupskog u II. kategoriji plovnosti, dok svi energetski objekti mogu biti projektirani i kao prijelazi preko rijeke Save.

Nova koncepcija

Kao dio programa Zagreb na Savi, razvijeno je koncepcijsko rješenje “Višenamjenski hidrotehnički sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska”.

KoncepcijaTa je koncepcija razvijena početkom 2013. te predviđa odvođenje velikih voda mimo grada Zagreba, odteretnim kanalom Sava-Sava što je mogućnost koja je prvi put ispitana upravo tijekom izrade navedene koncepcije.

Kanal Sava-Sava rekonstruirani je kanal Sava-Odra. Rekonstrukcija je planirana na način da se postojeći kanal u najbližoj točki opet poveže s rijekom Savom (blizina Prevlake) te da ga se produbi kako bi mogao primiti protok od 4500 m3/s prilikom nailaska vodnoga vala. Potrebno je prokopati 5 km nove dionice kanala kako bi se opet povezao sa Savom, a potrebno je i proširenje na njegovu nizvodnom dijelu. Proširenje se planira na desnoj strani jer se s lijeve strane nalaze naselja. Dubina kanala varira od 6,3 m do 10,9 m.

Zbog uspora koji stvara HES Sisak, kanal je projektiran na način da bude plovan u IV. kategoriji plovnosti do Velike Gorice, čime se stvara potencijal za izgradnju riječne luke.

Danas postoji osam prijelaza preko kanala i deset prometnica po dnu kanala. Dio prijelaza trebat će rekonstruirati zbog promjena dimenzija kanala, a umjesto prometnica po dnu planirana je izgradnja prijelaza.

Zagreb na Savi predstavlja dugoročno održivo rješenje problema vezanih uz rijeku Savu i zaobalje na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska, a koristi programa su ekološke, društvene i ekonomske. Potencijali programa su vodnogospodarski, prometni, energetski i prostorni te omogućavaju dugoročni održivi razvoj područja.

Europska unija već je prepoznala potencijale nove koncepcije te je programu dodijeljeno 1,5 milijuna eura  u obliku tehničke pomoći za izradu feasibility, environmental and social impact studije kako bi se usporedile dosadašnje koncepcije sustava s novom koncepcijom. Studija će dati odgovor na pitanje koji je oblik sustava najpovoljniji za okoliš i najisplativiji.